Labs List in Sargodha

 

Pak Care LabPak Care Lab

0483-019011

Prime PCR LabPrime PCR Lab

0321-6003985

Chughtai LabChughtai Lab

+92-340-3334923 Near DHQ

City Care LabCity Care Lab

0483-220033

Khan LabKhan Lab

+92-48-3220994

Arqam LabArqam Lab

+92-48-3252513

Zinat LabZinat Lab

0483-2115060

Rifah LabRifah Lab

+92-48-3211371

Ajmal LabAjmal Lab

0483-220856

Sahara LabSahara Lab

0483-216381